Algemene voorwaarden

Artikel 1      Definities

Met een hoofdletter geschreven termen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel vermeld.

BNOR: Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid.

CBR: Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

CCV: Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid.

Diensten: de producten en/of diensten die Into Traffic aan Leerling levert of zal leveren krachtens een Overeenkomst.

Examen: alle onderzoeken naar rijvaardigheid, waaronder (niet-limitatief) theorie- examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek.

Into Traffic: Into Traffic gevestigd te Arnhem aan de Jansbuitensingel 32-2 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69289271.

Leerling: de cursist die diensten afneemt van Into Traffic en/of zijn ouders/verzorgers indien van toepassing.

Overeenkomst: overeenkomst(en) tussen Leerling en Into Traffic op basis waarvan Into Traffic Diensten levert of gaat leveren aan Leerling en waarvan de Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

Rechten van Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.

Rijlessen: door door een instructeur van Into Traffic aan Leerling te geven rijles in een instructeursauto van Into Traffic.

Schriftelijk: beschreven of bedrukt papier of digitale formulieren, alsmede e-mail, sms en WhatsApp, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2     Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid

 1. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Into Traffic en de aanvaarding daarvan door de Leerling. Dit kan op twee manieren:

 2. Door het aanvragen van een pakket of (proef)les via de website of anderszins en de bevestiging daarvan door Into Traffic;

 3. Door het digitaal afsluiten en betalen van een lespakket door de Leerling.

 4. Offertes van Into Traffic zijn altijd vrijblijvend, tenzij anders aangegeven in de offerte of het begeleidend schrijven. 

 5. Ieder aanbod van Into Traffic is onder voorbehoud van fouten.

 6. Into Traffic heeft het recht een Leerling naar eigen inzicht te weigeren.

 7. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Into Traffic en (de uitvoering van) Overeenkomsten.

 8. Indien een of meerdere bepalingen uit de Overeenkomst of Voorwaarden worden vernietigd of anderszins buiten toepassing worden verklaard, blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 3     Verplichtingen Into Traffic bij Rijlessen

 1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Into Traffic zich inspannen de Diensten zo spoedig mogelijk en conform de Overeenkomst uit te voeren, met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

 2. Rijles wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

 3. De Leerling ontvangt zo veel mogelijk rijonderricht van dezelfde instructeur; 

 4. Into Traffic geeft de Leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie over de progressie van de Leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen door verstrekking van een (digitale) vorderingenkaart aan de Leerling. 

 5. De aanvraag voor het Examen wordt door Into Traffic - indien de daarvoor geldende bedragen zijn voldaan en onder overlegging van de benodigde bescheiden door de Leerling - ingediend bij, of in het aanvraagbestand ingevoerd van, CBR, CCV, of BNOR.

 6. Een Examen wordt aangevraagd uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de Leerling is besloten tot dit Examen, mits de Leerling de kosten van het onderzoek aan Into Traffic heeft voldaan. 

 7. Into Traffic spant zich ervoor in een Examen zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden, mits de Leerling voldoende is gevorderd, alle facturen heeft voldaan en voor zover de planning bij de bevoegde instantie het toelaat.

 8. Into Traffic staat ervoor in dat de Leerling op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een praktijk Examen de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type.

 9. De tijdsduur van de te geven rijles, zoveel als mogelijk wordt benut voor het geven van rijles.

 10. Into Traffic heeft een passende verzekering afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt ingevolge de WAM tegen aansprakelijkheid van de Into Traffic jegens de Leerling.

 11. Into Traffic is verplicht de Leerling erop te wijzen dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een Examen en het volgen van rijlessen.

 12. Into Traffic heeft de verantwoordelijkheid en mogelijkheid om de Leerling te vragen naar medische klachten of, al dan niet tijdelijk, gebruik van middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

 13. Into Traffic zal de Leerling wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven.

 14. Into Traffic wijst de Leerling op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken.

 

Artikel 4     Verplichtingen Leerling bij Rijlessen

 1. De Leerling is verplicht om bij elke rijles een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Into Traffic heeft het recht dit te controleren.

 2. Leerling is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Leerling er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Into Traffic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Leerling redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Into Traffic worden verstrekt. Een eventuele termijn waarbinnen Into Traffic de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Into Traffic zijn ontvangen.

 3. De Leerling dient de eigen verklaring (CBR) volledig en naar waarheid in te vullen en zelf in te dienen. 

 4. De Leerling dient zich te houden aan de op de vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door Into Traffic wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen). Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging is de Leerling gehouden de volledige lesprijs te voldoen.

 5. De Leerling zal de volledige lesprijs betalen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de op de gezamenlijk afgesproken/ bevestigde tijd. Zaterdagen en zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van Into Traffic te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van Into Traffic, telefonisch, per WhatsApp of per mail te worden gedaan. 

 6. De Leerling is te allen tijde verplicht om aanwijzingen van de rijinstructeur van Into Traffic tijdens de rijlessen op te volgen.

 7. Het met Into Traffic overeengekomen lesschema, zoals de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van een Examen, dient door de Leerling te worden nagekomen. 

 8. Bij een Examen moet de Leerling een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) bij zich hebben en overleggen.

 9. De Leerling zal eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid/geschiktheid een motorvoertuig te besturen, tijdig afstemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de Leerling nalaat en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, is Into Traffic niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.

 10. De Leerling machtigt Into Traffic voor het aanvragen van Examens door Into Traffic. Into Traffic is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of niet tijdig machtigen van Into Traffic waardoor het examen niet pas later kan worden aangevraagd. 

 11. De Leerling dient het te melden als er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de Leerling nalaat dit te vermelden, is Into Traffic niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.

 12. De Leerling mag in de vierentwintig (24) uur voor en tijdens de rijles niet onder invloed te zijn, of zijn geweest, van verdovende middelen, alcohol, drugs en/of medicijnen. Indien de instructeur of Into Traffic voor of tijdens de rijles het vermoeden heeft of krijgt dat hiervan sprake is, is de instructeur of Into Traffic bevoegd de rijles onmiddellijk af te zeggen of te beëindigen. De volledige lesprijs blijft in dat geval verschuldigd en Into Traffic is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor eventuele schade.

 

Artikel 5     Verplichtingen Into Traffic bij afname van een Theoriepakket

 1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Into Traffic zich inspannen de Diensten zo spoedig mogelijk en conform de Overeenkomst uit te voeren, met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

 2. Into Traffic verstrekt de Leerling een code waarmee de Leerling toegang krijgt tot digitale leerstof. De Leerling ontvangt deze code zo spoedig mogelijk na aanvraag van het theoriepakket en na het voldoen van de bijbehorende factuur.

 3. Into Traffic spant zich ervoor in de Leerling zo effectief mogelijk te begeleiden naar het theorie-examen en dit Examen positief af te ronden. Into Traffic kan echter niet het resultaat garanderen dat de Leerling zal slagen voor het Examen.

 

Artikel 6     Verplichtingen Leerling bij afname van een Theoriepakket

 1. Leerling is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Leerling er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Into Traffic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Leerling redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Into Traffic worden verstrekt. Een eventuele termijn waarbinnen Into Traffic de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Into Traffic zijn ontvangen.

 2. De Leerling dient de nodige zelfstudie te verrichten om tot het gewenste resultaat te komen. De Leerling garandeert dat hij/zij zich ervoor inzet om hiervoor voldoende uren vrij te maken en deze uren ook daadwerkelijk gebruikt om de theorie te leren.

 3. De Leerling begrijpt dat zijn/haar eigen inzet doorslaggevend is voor het al dan niet slagen voor het theorie-examen. De lessen en pakketten van Into Traffic is hiervoor slechts een hulpmiddel.

 4. De Leerling gaat er met het aangaan van de Overeenkomst mee akkoord dat hij/zij pas toegang krijgt tot een online leeromgeving nadat de Leerling het theoriepakket heeft betaald.

 5. De Leerling krijgt van Into Traffic de mogelijkheid om deel te nemen aan een speciale WhatsApp groep. Deelname hieraan is volledig voor het eigen risico van de Leerling, die door deelname aan de groepsapp tevens accepteert dat zijn of haar nummer zichtbaar wordt voor derden. Deelname aan deze app is niet verplicht en dient ter aanvulling van het theoriepakket. De Leerling krijgt een theorie opleiding van dezelfde kwaliteit wanneer hij/zij ervoor kiest wel of niet deel te nemen.

 

Artikel 7     Annuleren van afspraken

 1. De Leerling kan een ingeplande rij- of theorieles kosteloos annuleren of, indien mogelijk, wijzigen tot 48 uur voor het tijdstip waarop de geplande les zou plaatsvinden.

 2. Indien de Leerling een geplande les binnen 48 uur annuleert, heeft Into Traffic het recht de kosten van de geplande les(sen) volledig te factureren. Indien de lessen reeds betaald zijn, is er geen restitutie mogelijk van een te laat afgezegde afspraak.

 3. Voor de wijziging van een afspraak is de planning van Into Traffic leidend. Into Traffic kan niet garanderen dat de te wijzigen of geannuleerde les binnen een week kan worden ingehaald.

 4. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de Leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de Leerling worden gelijkgesteld met familieleden in de 1e en 2e graad. Into Traffic is gerechtigd om bewijs van de dringende reden te verlangen, bij ontbreken waarvan de lesprijs verschuldigd blijft.

 5. Into Traffic zal een geplande les enkel annuleren of wijzigen indien het redelijkerwijs niet mogelijk is voor Into Traffic om de les door te laten gaan. Indien Into Traffic een les of lessen annuleert zullen geen kosten in rekening worden gebracht bij de Leerling. Het door omstandigheden niet kunnen rijden van een les is geen grond tot opzegging voor de Leerling.

 6. In het geval dat Into Traffic een les moet annuleren of stopzetten om zwaarwegende redenen die voortvloeien uit het gedrag of de omstandigheden van de Leerling zullen de kosten van de afgebroken of geannuleerde les wel aan Leerling worden gefactureerd.

 

Artikel 8     Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld, zijn alle door Into Traffic vermelde prijzen en bedragen inclusief BTW en andere verplichte kosten.

 2. Into Traffic heeft het recht om kosten die moeten worden gemaakt door veranderde regelgeving en overheidsinstructies naar rato door te berekenen aan de Leerling. 

 3. Into Traffic heeft het recht om zijn prijzen naar eigen inzicht aan te passen. Indien Into Traffic besluit gedurende de looptijd van de Overeenkomst zijn prijzen te verhogen, zal dit worden gemeld aan de Leerling. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze Voorwaarden, kan de Leerling er dan voor kiezen de Overeenkomst te beëindigen, tenzij de verhoging van de prijzen het gevolg is van inflatie, verhoging van prijzen door het CBR of dwingende wet- en regelgeving. 

 4. Bij betaling in termijnen kunnen de prijzen hoger zijn dan bij betaling ineens. 

 5. Bij korting en acties kunnen de prijzen lager liggen dan gebruikelijk. Dit geeft geen recht voor een bestaande Leerling op restitutie of vergoeding op welke wijze dan ook.

 

Artikel 9     Betaling en facturatie 

 1. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum. Indien de eerste afspraak voor een rijles is gepland binnen deze 14 dagen, dient de Leerling de (eerste) factuur te hebben voldaan voor de eerste les plaatsvindt. 

 2. Into Traffic zal het door Leerling verschuldigde bedrag ineens of, indien overeengekomen, in delen(elektronische) factureren aan Leerling.

 3. Bij betaling in termijnen kan Into Traffic een toeslag berekenen.

 4. Als Leerling bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur, dan schort dit haar betalingsverplichting niet op. Into Traffic zal steeds pas overgaan tot het uitvoeren van de overeenkomst als openstaande facturen zijn voldaan.

 5. Bij betaling in termijnen dient elke factuur steeds binnen de betaaltermijn te zijn voldaan. Indien een (deel)factuur niet op tijd wordt betaald is Into Traffic gerechtigd om reeds geplande lessen op te schorten tot aan de betalingsverplichting van de betreffende termijn is voldaan.

 6. Indien een verschuldigd bedrag niet of niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan krijgt de Leerling de gelegenheid alsnog, binnen een in de herinnering gestelde termijn, aan zijn verplichtingen te voldoen. Blijft de betaling na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn nog steeds uit, dan is de Leerling van rechtswege in verzuim en kan Into Traffic het factuurbedrag verhogen met de wettelijke rente.

 7. Eventuele incassokosten komen volledig voor rekening van de Leerling.

 8. Indien Into Traffic de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij het recht op aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.

 

Artikel 10   Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst heeft in principe de duur van één (1) jaar, tenzij de Leerling eerder met goed gevolg zijn of haar praktijkexamen heeft afgelegd.

 2. Indien de Leerling niet binnen één (1) jaar een praktijkexamen aflegt, mag Into Traffic de Overeenkomst beëindigen zonder dat de Leerling recht heeft op restitutie van de kosten van het praktijkexamen, tenzij er sprake is van een situatie van Overmacht.

 3. De Overeenkomst kan door de Leerling worden opgezegd met een opzegtermijn van één (1) maand. Reeds geplande lessen zullen niet worden gerestitueerd, tenzij is voldaan aan het bepaalde in artikel 7 van deze Voorwaarden.

 4. Into Traffic kan de Overeenkomst slechts opzeggen met een opzegtermijn van 1 (één) maand en indien het in standhouden van de overeenkomst niet meer van hem kan worden gevergd.

 5. Er is onder andere (maar niet limitatief) sprake van een situatie zoals beschreven in lid 4 van dit artikel indien (i) de Leerling niet voldoet aan zijn of haar verplichtingen ingevolge artikel 4 en/of 6 van deze Voorwaarden en/of (ii) de Leerling stelselmatig instructies van Into Traffic negeert en/of (iii) de Leerling zich niet houdt aan de betalingsverplichtingen uit artikel 9 van de Voorwaarden en/of (iv) de Leerling heeft verzuimd informatie te verstrekken of informatie verstrekt aan Into Traffic op basis waarvan Into Traffic de Leerling had kunnen/moeten weigeren of zou hebben geweigerd. In een dergelijk geval kan de Leerling geen aanspraak maken op restitutie van reeds betaalde facturen of een schadevergoeding op welke wijze dan ook.

 6. Bij voortijdige beëindiging worden administratiekosten in rekening gebracht aan de Leerling ter hoogte van de prijs van één lesuur.

 7. Reeds geplande en uitgevoerde lesuren zullen niet aan de Leerling worden gerestitueerd.

 

Artikel 11    Wijziging van de Overeenkomst en Voorwaarden

 1. Into Traffic is gerechtigd om de Voorwaarden aan te passen of uit te breiden, waarbij de Leerling zal worden geïnformeerd over de wijzigingen. Indien de Leerling een wijziging in de Overeenkomst niet accepteert, kunnen partijen hierover in overleg treden om tot een oplossing te komen. 

 2. In gezamenlijk overleg kunnen Partijen besluiten om de omvang of inhoud van de Overeenkomst aan te passen. Dergelijke aanpassingen zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging door beide Partijen. Er zal worden aangevangen met de uitvoering van de aangepaste Overeenkomt na betaling van de factuur door de Leerling.

 3. Into Traffic is gerechtigd om op elk moment wijzigingen in de Overeenkomst of Voorwaarden door te voeren indien dit noodzakelijk is in het kader van gewijzigde wet- of regelgeving en/of het gaat om wijzigingen van ondergeschikt belang. In dit geval is de Leerling niet gerechtigd om de Overeenkomst (voortijdig) op te zeggen.

 

Artikel 12    Geheimhouding en privacy

 1. Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen.

 2. Partijen zullen ontvangen Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan het uitvoeren van de Overeenkomst.

 3. Into Traffic verwerkt in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens. Hierbij kunnen medische- of strafrechtelijke gegevens in voorkomen die relevant zijn voor het besturen van een auto en het mogen halen van een rijbewijs. Deze en andere persoonsgegevens zullen nimmer met anderen worden gedeeld, anders dan voor zover noodzakelijk bij het uitvoeren van de Overeenkomst of wettelijke verplichtingen. 

 4. Into Traffic draagt zorg voor een adequate beveiliging van persoonsgegevens.

 5. De Leerling heeft te allen tijde het recht om inzage te krijgen in de gegevens die Into Traffic van hem of haar heeft. Deze en andere rechten zijn verder uitgewerkt in de privacyverklaring van Into Traffic.

 

Artikel 13    Aansprakelijkheid

Into Traffic accepteert de aansprakelijkheid die haar volgens de wet toekomt. Into Traffic kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voorkomen had kunnen worden en is ontstaan door:

 1. Het door de Leerling stelselmatig negeren van instructies die door Into Traffic worden gegeven;

 2. Het door de Leerling nalaten om Into Traffic te informeren over relevante omstandigheden die invloed hebben op de rijvaardigheid, tenzij Into Traffic dit in alle redelijkheid had moeten en had kunnen vaststellen;

 3. In het bijzonder het door de Leerling verbergen van gebruik van alcohol of verdovende middelen vlak voor of op de dag van de rijles, tenzij Into Traffic dit in alle redelijkheid had moeten en had kunnen vaststellen.

 

Artikel 14   Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle Rechten van Intellectuele Eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Into Traffic ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Into traffic of diens licentiegevers.

 2. Niets in de Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van Rechten van Intellectuele Eigendom. Uitsluitend indien dit expliciet in de offerte of Overeenkomst wordt vermeld, kunnen Rechten van Intellectuele Eigendom overgedragen worden aan Leerling.

 3. Leerling verkrijgt uitsluitend het recht om de Materialen te gebruiken in het kader van het doel waarvoor zij verstrekt zijn. Zonder expliciete toestemming van Into Traffic is Leerling niet gerechtigd om Materialen van Into Traffic te verveelvoudigen of openbaar te maken.

 4. Het is Leerling niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van Intellectuele Eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

 

Artikel 15    Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan eigen schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn of haar rekening komt.

 2. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, dan hebben partijen het recht om de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 16    Toepasselijk recht

Alle aanbiedingen, Overeenkomsten en Voorwaarden van Into Traffic worden beheerst door het Nederlands recht.